Medezeggenschapsraad

Even voorstellen

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, heeft tot taak om het beleid en processen van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR van De Kerkuil bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

Vol enthousiasme vergaderen wij ongeveer iedere 6 weken over het wel en wee van de school.

Taken & bevoegdheden

Wij zijn gesprekspartner voor de directie op beleidsgebied en hebben volgens de wet op medezeggenschap, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of adviesrecht. Zo moet de MR instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan school. De MR adviseert over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, een belangrijke verbouwing van de school en aanstelling van de schoolleiding. De MR richt zich dus op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.

Hebt u vragen, opmerkingen of onderwerpen die u op de agenda wilt zetten stuur ons dan een e-mail mr@dekerkuil.nl of spreek één van de MR-leden aan!

Inzet

De MR vergadert één keer in de 6 weken op dinsdagavond. Onze vergadermomenten zijn in de jaarkalender opgenomen. De voorzitter van de MR maakt voorafgaand aan de vergadering een agenda in overleg met de schooldirectie. De directie is ook op de MR vergadering aanwezig om in overleg te treden met de MR voor advies of instemming. Doorgaans zijn vergaderingen van de MR toegankelijk voor publiek. Het is wel raadzaam om uw eventuele bezoek aan de MR, of mogelijke inbreng, vooraf aan te geven via het eerder genoemde e-mailadres.

Nieuwe leden gezocht

Chantal is dit jaar aan het eind van haar MR-termijn, maar stelt zich verkiesbaar.

Edwin stelt zijn plekje ter beschikking als er een andere ouder graag zijn plaats in neemt. Met andere woorden: we hebben in ieder geval 1 plek vrij voor een enthousiaste ouder om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad!

Als je interesse hebt: stuur dan een mailtje en/of kom op 21 november naar de vergadering!

Mochten er meerdere gegadigden zijn zal er een verkiezing volgen.

De notulen van de MR zijn openbaar en staan links onderaan deze pagina (even doorscrollen).

Ons email-adres: mr@dekerkuil.nl